BARO AİDATLARININ YAPILANDIRILMASI HAKKINDA
BARO AİDATLARININ YAPILANDIRILMASI HAKKINDA

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 7256 SAYILI KANUN- 11.11.2020 tarihli Resmi Gazetede neşredilmiştir.

 

BUNA GÖRE BARO AİDATLARININ YAPILANDIRILMASI HAKKINDA
 

Kanunun Diğer hükümler Başlıklı 4. Maddesinin 6 bendinde yer alan “ 31/8/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan;” ibaresi ve devamı ç fıkrasında yer alan “19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatların ve stajyer avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçlarının asıllarının tamamının,” hükmü gereğince 31/8/2020 tarihi itibari ile ödenmesi gereken baro aidatları yapılandırmaya dahil edilmiştir. Buna göre;
 

Kanun hükmü gereği;
 

 

               

  • Maddenin ğ fıkrası uyarınca “Baro keseneğinin ve staj kredisi borcunun ödenmemesine bağlı olarak yürütülen levhadan ve sicilden silme işlemleri ile yasal takip işlemleri bu Kanunun yayımı tarihini izleyen aydan itibaren taksitlerin ödeme süresinin sonuna kadar durdurulur”
  • Müracaatların Başkanlığımıza kaç taksit halinde ödenmek istediğini bildirir şekilde en geç 31.12.2020 mesai bitimine kadar yazılı olarak yapılması gerekmektedir.
  • Buna göre anılan kanun gereğince 31 AĞUSTOS 2020 tarihi ve öncesi aidat borçlarına ilişkin gecikme zammı, faizinin tahsilinden vazgeçilmiştir.
  • Birinci taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar,(28şubat 2021 sonu ) kalanı aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların, alacak asıllarının bu Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olması hâlinde ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.
  • 25 Şubat 2011 tarihinden önce ödenmiş aidat borcu asıllarına isabet eden gecikme zamları tahsil edilmeyecektir.
  •  

 

Meslektaşlarımızın bilgilerine sunarız.
 

7256 sayılı Kanun için Resmi Gazete’ye buradan ulaşabilirsiniz. 

19.11.2020 12:36:57

Geyras, Sivas Cad. Adliye Sarayı, 60100 Tokat Merkez/Tokat
"Barodan yazılı izin olmadan kopyalanamaz."
(0356) 214-2226 (0356) 213-1183 tokatbarosu@hotmail.com
Baro Asist Avukat Asist Ramazan DÖNMEZ