İşçi Alacağı Harç Tahsili İlgili Emsal Karar
                                                                                                                        TÜRK MİLLETİ ADINA

                   T.C.
                  ZİLE
    İCRA HUKUK MAHKEMESİ
                                                                                                                                                                                                                        GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO       : 2019/4 
KARAR NO    : 2019/4

HAKİM                                                            :İrfan AKIN      211086
KATİP                                                             :Hülya ŞENSES  96242

DAVACI                                                          : YAŞAR CELBİŞ -Hüseyin ve Fadik oğlu 1973 dğ. TC No:  16841817578 -
                                                                        Elmalıkent Mah. Özyavuz Cad. No:88/1 İç Kapı No:2/Ümraniye /İSTANBUL

VEKİLLERİ                                                     : Av. OZAN NECATİ TEKCAN 
                                                                         Av. SULTAN AKTAŞ -  Özel İdare İşhanı Kat:1 No:102/Zile/TOKAT 

DAVALI                                                           :HASIMSIZ 

DAVA                                                              :Şikayet (İcra Memur Muamelesi)
DAVA TARİHİ                                                 :11/01/2019
KARAR TARİHİ                                              :16/01/2019
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİH                                          :17/01/2019

Mahkememizde görülmekte bulunan  davasının dosya üzerinde yapılan incelemesi sonucunda: 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ                                 :

Davacı vekili dava dilekçesinde; Turhal 1. Asliye ( İş) Hukuk Mahkemesinin 07/12/2017 tarih ve 2014/473 esas, 2017/320 karar sayılı  mahkeme ilamı ile müvekkili lehine hükmedilen işçilik alacaklarının tahsili amacıyla 09/01/2019 tarihinde Zile İcra Müdürlüğünün 2019/119 sayılı takip dosyası ile para borcuna veya teminat verilmesine veya bir işin yapılmasına veya yapılmamasına, irtifak hakkının veya gemi üzerindeki intifa hakkının kaldırılmasına ilişkin ilamların yerine getirilmesine dair icra takibi yapıldığını, başlatılan takipte alacağın mahkeme ilamına dayanan işçi alacağı olmasına rağmen harç alındığını, yapılan bu takipte alınan harcın usul ve yasaya aykırı olduğunu, bu nedenle Zile İcra Müdürlüğünün 2019/119 sayılı takip dosyası ile işçi alacaklarının tahsili talebi ile yapılan takipte harç alınmasına ilişkin işlemin iptali ile tahsil edilen harcın taraflarına iadesine karar verilmesini talep etmiştir. 
Mahkememizce Zile İcra Müdürlüğüne ait 2019/119 esas sayılı takip dosyası dosyamız arasına alınmış, yapılan incelemede: Alacaklı Yaşar Celbiş vekili tarafından borçlu Tokat İl Özel İdare aleyhine Turhal 1. Asliye (İş) Hukuk Mahkemesinin 07/12/2017 tarih ve 2014/473 esas, 2017/320 karar sayılı ilamına istinaden 09/01/2019 tarihinde para borcuna veya teminat verilmesine veya bir işin yapılmasına veya yapılmamasına, irtifak hakkının veya gemi üzerindeki intifa hakkının kaldırılmasına ilişkin ilamların yerine getirilmesine dair icra takibi yapıldığı, yapılan icra takibi üzerine Zile İcra Müdürlüğünce alacaklı Yaşar Celbiş'den 09/01/2019 tarihinde 44,40.TL başvuru harcı alındığı anlaşılmıştır. 
HMK'nın 320/1 maddesi gereğince mümkün olan hallerde taraflar duruşmaya davet edilmeden dosya üzerinden karar verilebileceğinden dosya kapsamına binaen duruşma açılmasına gerek görülmemiştir.GEREKÇE                                                        :
Dava, icra memur muamelesini şikayet talebine ilişkindir.
492 Sayılı Harçlar Kanun'un 33. Maddesi "İş mahkemeleri tarafından işçiler lehine hükme bağlanmış olan hak ve alacakların takibinde işçilerden hiç bir harç alınmadan gerekli işlem yapılır. Bu harclar işçi haklı çıktığı takdirde takip sonunda hesap edilerek ayrıca bir hükme hacet kalmadan borçludan tahsil olunur." hükmünü içermektedir. 
Zile İcra Müdürlüğünün 2019/119 esas sayılı takip dosyasına binaen alacaklı-davacı Yaşar Celbiş vekili tarafından başlatılan takipte takip dayanağının Turhal 1. Asliye (İş) Hukuk Mahkemesinin 07/12/2017 tarih ve 2014/473 esas, 2017/320 karar sayılı işçilik alacaklarına dayalı mahkeme ilamı olduğu ve Zile İcra Müdürlüğünce 09/01/2019 tarihinde alacaklıdan 44,40.TL başvuru harcı alındığı ancak  492 Sayılı Yasa'nın 33. Maddesine göre  işçilik alacaklarına dayalı mahkeme kararlarında yapılan takiplerde harç alınamayacağı, alınan harcın usul ve yasaya aykırı olduğu anlaşılmakla şikayetin kabulüne ve Zile İcra Müdürlüğünün 2019/119 esas sayılı takip dosyasındaki 09/01/2019 tarihli harç tahsil işleminin iptaline ve alacaklı taraftan tahsil olunan 44,40.TL harcın kendisine iadesine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur. 
HÜKÜM                                                            :
1-Şikayetin KABULÜ ile Zile İcra Müdürlüğünün 2019/119 esas sayılı takip dosyasındaki 09/01/2019 tarihli harç tahsil işleminin iptaline, alacaklıdan tahsil olunan 44,40.TL harcın iadesine,  
2-Muameleyi şikayet davaları harca tabi olmadığından davacı tarafından yatırılan 64.80.TL  harcın karar  kesinleştiğinde ve talep halinde davacı-şikayetçiye iadesine, 
3-Davacı tarafından iadesine karar verilen harç bedelinde başkaca yapılan herhangi bir yargılama gideri olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,
4-Dava muameleyi şikayet olduğundan davacı yararına vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,  
5-Davacı tarafından yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın karar kesinleştiğinde kendisine  iadesine,
Dair davacı vekilinin yokluğunda dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda İİK'nın 363 maddesi gereğince miktar itibariyle kesin olmak üzere karar verildi.16/01/2019


Katip 96242                                                                                                                                                                     Hakim 211086
E-imzalıdır                                                                                                                                                                        E- İmzalıdır
 
 

 
10.09.2019 19:10

Geyras, Sivas Cad. Adliye Sarayı, 60100 Tokat Merkez/Tokat
"Barodan yazılı izin olmadan kopyalanamaz."
(0356) 214-2226 (0356) 213-1183 tokatbarosu@hotmail.com
Baro Asist Avukat Asist Ramazan DÖNMEZ