TBB Başkanlığının 2020/73 Sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının "Vergi Tevkifatı ve Mahsubu" Konulu Duyurusu

                                                                                                                                                                                            Ankara, 03.09.2020
 

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

 

                                                                                                                DUYURU NO:2020/73
 

Konu: Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 18.08.2020 Günlü 90822 Sayılı, “Vergi Tevkifatı ve Mahsubu” Konulu Yazısı.

 

7194 sayılı Kanunun 16.maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesine eklenen “9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 19/3/1969 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet ücretini (icra ve iflas müdürlükleri dahil) ödeyenler tarafından gelir vergisi tevkifatı yapılır” şeklindeki düzenlemenin uygulanmasına ilişkin açıklama talebimiz üzerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan alınan 18.08.2020 tarih ve 90822 sayılı yazısının bir örneği ekte gönderilmiştir.

 

 Yazıda özetle,
 

  • 7194 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle avukatlara yapılan vekalet ücreti ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmasına yönelik bir değişiklik yapılmadığı,
  • İlave bir vergi yükü getirilmediği,
  • Değişiklik öncesinde avukatlara yapılan vekalet ücreti ödemelerinde, ödemenin yapılış şekline göre tevkifatı kimin yapacağı (alacaklı (davayı kazanan), borçlu (davayı kaybeden) veya icra dairesi) hususunda yaşanan ihtilafların sonlandırılmasını teminen tevkifatın kimin tarafından yapılacağı hususunun netleştirildiği, 
  • 27.05.2020 tarih ve 31137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 311 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde, vekalet ücretlerinde vergi tefkifatı uygulaması ve vekalet ücreti ödemelerinde belge düzenine yönelik detaylı açıklamalara ve örnek uygulamalara yer verildiği,
  • Vekalet ücreti ödemelerinde, ödemeye aracılık eden icra dairlerinin tevkifat sorumluluğu bulunmadığı, yine 193 sayılı Kanunun 94.maddesinin 1.fıkrasında sayılmayanlar, diğer bir ifadeyle tevkifat yükümlülüğü bulunmayanlar tarafından yapılan vekalet ücreti ödemeleri üzerinden de gelir vergisi tevkifatı yapılmasının söz konusu olmadığı ifade edilmiştir. 

 

Bilgilerinize sunar, Baronuz üyesi meslektaşlarımıza duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 

                                                                                                                                    Avukat Metin FEYZİOĞLU
                                                                                                                                    Türkiye Barolar Birliği
                                                                                                                                    Başkanı


 

Eki
 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Yazısı

10.09.2020 08:36:27

Geyras, Sivas Cad. Adliye Sarayı, 60100 Tokat Merkez/Tokat
"Barodan yazılı izin olmadan kopyalanamaz."
(0356) 214-2226 (0356) 213-1183 tokatbarosu@hotmail.com
Baro Asist Avukat Asist Ramazan DÖNMEZ