Staja Başlangıç Belgeleri
STAJYERLERDEN İSTENECEK BELGELER
1- Başvuru dilekçesi
2- Kimlik Fotokopisi
3- Noter tastikli çıkış belgesi veya diploma
4- 2 adet vukuatlı nüfus kayıt örneği (nüfus müd.)
5- “      “     ikametgah belgesi
6- “      “     sabıka kaydı
7- “      “     sağlık raporu
8- 4 adet vesikalık fotoğraf
9- Klasör
10- SSK-Bağkur- Emekli sandığı çalışıp çalışmadığına dair belge şayet daha önceden çalışmışsa hizmet dökümü
 
NOT: Rapor, Muvafakatname,Tanıtma belgesi, Beyanname ayrı ayrı 1'er adet düzenlenecek
 

RAPOR
       Avukatlık stajını yapmak üzere Baroya başvuruda bulunan stajyer ......................... 1136 sayılı Avukatlık K.nun A.B.C.E.F.ve H.bendlerinde yazılı hallerin kendisinde bulunmadığını, cezai ve inzibati bir takip altında bulunmadığını keza Avukatlık K.nun 16 ve 19. Maddeleri gereğince gerekli nitelikleri taşıdığı ve Avukatlık mesleği ile bağdaşmayan bir işle iştigal etmediğini bildirir raporumu saygı ile sunarım.
 Avukat
 ................................
 


MUVAFAKATNAME
       Mahkemelerdeki stajından sonraki ikinci dönem Avukat yanındaki stajını....................... ‘un yanımda yapmasına muvafakat ediyorum.
Baroya saygı ile arz ederim.
 Avukat
...............................
 

TANITMA BELGESİ
 
Baromuzda Avukatlık stajı yapmak üzere başvuruda bulunan .................... tanıyoruz.
Baroya saygı ile takdim ederiz.
 
            Avukat                                                Avukat
...................................                                    .................................
 

 
 
 BEYANNAME
       1136 sayılı Avukatlık K.nun 5.maddesinde yazılı hallerden herhangi birisinin tarafımda bulunmadığını, cezai ve inzibati bir soruşturmaya maruz bulunmadığımı, stajyer olarak sürekli staj yapmama engel bir işte çalışmadığımı ve Avukatlık mesleği ile bağdaşmayan hiçbir işle iştigal etmediğimi, Avukatlık Kanununun 16.maddesinde aranan şartlara haiz olduğumu beyan ederim.
 ..............................

Geyras, Sivas Cad. Adliye Sarayı, 60100 Tokat Merkez/Tokat
"Barodan yazılı izin olmadan kopyalanamaz."
(0356) 214-2226 (0356) 213-1183 tokatbarosu@hotmail.com
Baro Asist Avukat Asist Ramazan DÖNMEZ